ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំតែងខ្លួនក៏ដូចជាបានចេញផ្សាយកម្មវិធីទូរស័ព្ទ iPhone ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងដើម្បីកំណត់ថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅលើការងាររបស់វា

ដោយ
PMP បានបញ្ជាក់

©
ថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2015