ប្រាយនិងអញ្ជើញកន្លែងរស់នៅ

ម្ចាស់ផ្ទះ Git Git Git Git Gustavsson – ជនបរទេសស៊ុយអែដ – Peight House ដែលមានការប្រកួត Scrandinavian Scrandavavian Touch ។ នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ Marimekko ដែលងាយស្រួលប្រើអេកូឡូស៊ីរស់រវើកដ៏រស់រវើកដ៏រស់រវើកដ៏រស់រវើកដ៏រស់រវើកបានធ្វើឱ្យសាឡុងពណ៌សរបស់វាក៏ដូចជាចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពណ៌ឆ្អែតនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈក៏ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់។